របស់​ទាំងនេះ ជួយ​បញ្ចុះ​សម្ពាធ​ឈាម​បាន ដោយ​មិនបាច់​ប្រើ​ថ្នាំ​ – CEN