បណ្តាញ​សង្គម​វៀតណាម​ស្រែក ៖ ខ្លាច​គេ​មិនដឹងថា មាន​ឬ​បាន​ជា​ពាក់​ខ្សែក ប៉ុន​ច្រវ៉ា​ក់ក​…​ឆ្កែ​! – CEN