ដល់ក! អ្នកប្រើ​ប្រាស់​យ៉ាង​ច្រើន​កំពុង​ស្រ្តេស​យ៉ាង​ខ្លាំង ខណៈ YouTube កំពុង​គាំង​ពេញ​មួយ​ពិភពលោក ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​និយាយ​ថា… – CEN