បែកធ្លាយខ្សែអាត់ថតសំឡេងបង្ហាញថា Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប់បានរងទារុណកម្មនិងកាត់ក្បាល – CEN