អ្នកនឹង​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​មួយ​នេះ បើ​គេង​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ – CEN