​របស់​ខ្លះ​ស្រុក​យើង​ជា “​សំរាម​” តែ​នៅ​ស្រុក​គេ​មានតម្លៃ​…​នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់​! – CEN