​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ផ្តាំ​ប្រតិភូ​យុវជន​កម្ពុជា ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សមិទ្ធ​ផល​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ឱ្យបាន​ច្រើន​ – CEN