ប៊ិះ​ក្ស័យ​ជីវ៉ា​ព្រោះ​ជំនឿ​៖ កប់​ខ្លួនឯង​ព្រោះ​ជឿថា​៣​ថ្ងៃក្រោយ​នឹង​ទម្លុះ​ផ្នូរ​រស់​ឡើងវិញ ក្លាយជា​មនុស្សទេព​ – CEN