រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ ការគាំទ្រ និង​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ខ្មែរ គឺជា​សកម្មភាព​ស្នេហា​ជាតិ ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​ចីរភាព​ – CEN