៩​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨ ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ បាន​ជិត​១,៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN