កុំ​ជោរ រូប​ផ្កា​សាក់​ក៏​ចេះ​រីក ចេះ​រោយ​ដែរ​ – CEN