ផ្ញើជូន (21 pics) ស្អាតឥតខ្ចោះពី «កុលាប​​អាកាស​ចរណ៍ AirAsia» Mabel – CEN