ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែតុលា​, ភ្លៀង​មួយ​មេ​លិច​ផ្សារ​កំពត​ – CEN