នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន័​រវែ​ស ៖ ​ប្រទេសន័​រវែស​មានឆ​ន្ទៈ​ខ្ពស់ ក្នុង​ការជួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ពិសេស​ការផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​ការស្វែងរក​យុត្តិធម៌ ចំពោះ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN