ស្ថាបត្យ​កម្ម គឺជា​មុខវិជ្ជា​មួយ​ទាក់ទង​ដល់​អាយុជីវិត​មនុស្ស​មិន​ចាញ់​វេជ្ជបណ្ឌិត​នោះទេ បើ​មិន​ជឿ​សូម​មើល​រូបភាព​២២​សន្លឹក​ជា​ភស្តុតាង​ – CEN