​ពិព័រណ៍ការ​ងារ​ជួយ​ដល់​និសិត្ស​មាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្នុង​ការសម្រេច​ចិត្រ​ជ្រើសរើស​យក​ការងារ​ដែល​ខ្លួន​ពេញចិត្ត​ – CEN