ក្រុម​កម្មករ​រោងចក្រ EVC ជាង​៥០០​ឈប់​បិទផ្លូ​វវេងស្រេង តែ​ឲ្យ​ថៅកែ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​និង​អតីតភាព​ការងារ ចាប់ពី​ឆ្នាំ ២០១០ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN