ដំណើរ​ស្វែងរក MH 370 បានចាប់ផ្តើម​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩/​តុលា នៅ​ច្រក​ល្អាង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ – CEN