ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ សម្រួល​ដល់​ការធ្វើ​ផែនការ ប្រើប្រាស់​ដីធ្លី និង កាត់បន្ថយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ – CEN