អតីត​ប្រពន្ធ​លោក​ត្រាំ​ថា ៖ លោក​ត្រាំ ញៀន​ប្រើ​ថ្នាំ​ពង្រីក​លិង្គ​ណាស់​! – CEN