​ក្រពះ​អ្នកនឹង​ឆាប់​ខូច បើ​មាន​ទម្លាប់​អាក្រក់​ទាំងនេះ​ – CEN