“​ហ្វូង​ស្វា​បះបោរ​” យក​ដុំថ្ម​គប់​បុរស​ម្នាក់​រហូត​…​ស្លាប់ នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN