​ការព្យួរ​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​គម្រោង EBA ឬ​ទណ្ឌកម្ម​ឯកតោភាគី រយៈពេល​ខ្លី​ណាមួយ អាចមាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​របស់​កម្មករ​ – CEN