យន្តហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ ២៦៤នាក់ ប៊ិះ​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ Drone – CEN