សុំទោស​! រឿង​ទាំងនេះ មាន​នៅ​តែ​ទ្វីប​… អាហ្វ្រិក​ខ្ញុំ​ទេ ! – CEN