កម្មវិធី​ឧតុនិយម​អាមេរិក ៖ “​ពន្លិច MC” ក្នុង​សមុទ្រ​ភ្លើង ទឹកជំនន់​… ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​និមិត្ត​តថភាព (​វីដេអូ​) – CEN