វៀតណាម​ប្តូរ​ប្រព័ន្ធ​ដឹកនាំ​ប្រទេស ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN