ឆ្កែ​ញី​សម្រុកចូល​ភ្នក់ភ្លើង​សង្គ្រោះ​ជីវិត​កូន​ដោយ​មិន​គិត​ពី​ជីវិត​ខ្លួន ចុះ​ហេតុអ្វី​មនុស្ស​ខ្លះ​ម្តេច​ក៏​… – CEN