​គន្លឹះ​ខ្លះៗ​ជួយ​ឲ្យ​សួនផ្កា​របស់​អ្នក​រីក​ស្រស់​ស្លឹក​បៃតង ហើយ​មិន​ងាយ​រុះ​រោយ​ – CEN