អង្គការ NASA ប្រទះ​ឃើញ​ផ្ទាំង​ទឹកកក​រាង​បួន​ជ្រុង​ដ៏​ធំ អណ្តែត​នៅ​ប៉ូល​ខាងត្បូង​ – CEN