១០​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៧ មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​ជិត​១៥០០​នាក់ ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ដែល​កើត​ឡើង​ជិត​៣០០០​លើក​ – CEN