គម្រោង​ចំណាយ​ថវិកា​ឆ្នាំ​២០១៩ របស់ រដ្ឋសភា បាន​កើន​ឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN