ចិត្ត​ជា​អ្នកកីឡា​មែន​! ជើង​បាក់​ហើយ តែ​ប្រឹង​វារ​ឲ្យដល់​… គោលដៅ​! (វីដេអូ) – CEN