ជំនួប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន ចិន​៖ ជប៉ុន​បញ្ឈប់​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ (ODA) ដែល​ធ្លាប់បាន​អនុវត្តន៍​៤០​ឆ្នាំ​កន្លង​ចំពោះ​ចិន​ – CEN