វៀតណាម​កំពុង​បារម្ភ​ពី​ហានិភ័យ​រង​ទណ្ឌកម្ម ប្រសិនបើ​ទំនិញ​ចិន​ត្រូវបាន​«​ខ្ចី​ផ្លូវ​»​ប្រទេស​នេះ​នាំ​ចេញទៅ​អាមេរិក​ – CEN