បញ្ឈប់ការ «លាបពណ៌» ករណីចោទថាស្រីចិនងូតទឹកស្រាតនៅកំពង់សោមទៀតទៅ តាមពិតកើតឡើងនៅ…! – CEN