​ឆ្នាំ​២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោង​ចំណាយ​ប្រមាណ​៦,៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើនឡើង​១១,៤​ភាគរយ​ – CEN