ស្នើសុំ​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា បន្ត​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ​រដ្ឋសភា​វៀតណាម​បន្ថែមទៀត​ – CEN