ទទួលទាន​ទឹកអំបិល​រាវ​១​កែវ​ក្នុង​១​ថ្ងៃ អ្នកនឹង​ទទួលបាន​គុណប្រយោជន៍​សុខភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​៤ – CEN