រូបភាព​មួយ​សន្លឹក​បញ្ជាក់ថា​ប៉ូលិស​ជប៉ុន​រក្សា​វិន័យ​ខ្លាំង ជាង​ទាហាន​អាមេរិក​ទៅទៀត​ – CEN