រំលូតកូន​ចោល ប៉ុន្តែ ១៥​ឆ្នាំក្រោយ វា​ស៊ូទ្រាំ​ប្រែជា​ដុំ​…​សិលា​ – CEN