អ្នកលក់​ឱសថ​ត្រូវមាន​ជំនាញ​ច្បាស់លាស់ ទុកដាក់​ឱសថ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ មានគុណ​ភាព ជាពិសេស​ត្រូវ​ធ្វើតាម​វេជ្ជបញ្ជា​ – CEN