បើគ្មានខួរក្បាល កុំចាំបាច់ធ្វើឪពុកម្តាយគេធ្វើអី(មានវីដេអូ) – CEN