លីកាដូ​៖ បើ​គ្មាន​ការផ្តន្ទាទោស​គឺ គ្មាន​ការការពារ ជា​ការឆ្លើយតប​ចំពោះ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN