ជាប់​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​អស់​មួយ​យប់ បុរស​ម្នាក់​ភ័យ​ខ្លាំងពេក ញ៉ាំអាហារ និង​ចំណី​ក្នុង​នោះ​អស់​យ៉ាងច្រើន តម្លៃ​ជិត ១.០០០០​ដុល្លា​រ – CEN