ក្តៅៗ ៖ ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន ស៊ី ជិន​ពៀន បាន​ចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​កងទ័ព “​ប្រមូលផ្តុំ ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​សង្គ្រាម​” – CEN