​ភោជនីយដ្ឋាន​​មួយ​ត្រូវភ្ញៀវ​រិះ​គន់​ថា​កោរ​ជ្រុល​ហួស! ព្រោះតែ​ទឹក​សុទ្ធ​១​ដប​៦០០០​រៀល បាញ់ឆែវ​១​បន្ទះ ១៤០០០ រៀល និង​សាច់​អាំង​១​ចង្កាក់​តម្លៃ​… – CEN