ឆេះ​រោង​សិប្បកម្ម​ផលិត​ឡាំង​ស្នោ អស់​ម៉ាស៊ីន​ឆេះ​ម៉ាស៊ីន​ផលិត​ឡាំង​ស្នោ​ចំនួន​៥​គ្រឿង​ – CEN