កម្ពុជា និង​UN ត្រៀម​បើក​ការិយាល័យ សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន តាមផ្លូវ​អាកាស នៅ​ព្រលាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ – CEN