ក្រឡាប់​រថយន្ត​ផ្លូវ​ចំណោត​លោកយាយ​ម៉ៅ ស្លាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN